اسينتيس

"برنامج إعادة التأهيل العصبية"

الصفحة الرئيسية / أخبار / Covid19: scurit sanitaire Essentis.

25-02-2020

Covid19: scurit sanitaire Essentis.

Covid19 virus

"عائلات إسينتيس" وبالنظر إلى الحالة الصحية العالمية الراهنة والارتباك الناجم عن تفشي فيروس كوفيد 19، نود أن نبعث برسالة توضيح بشأن الأمن الصحي إلى إسينديس®. يجب على العائلات التي سافرت مؤخرًا إلى الصين وماكاو وكوريا وإيران وإيطاليا الاتصال بنا لتلقي التعليمات المناسبة لضمان سلامة عائلات ومعالجي Essentis. وحتى إشعار آخر من السلطات المختصة، سيتم استبعاد الأسر من الصين وماكاو وكوريا وإيران وإيطاليا أو التي سافرت مؤخراً إليها، ولا يمكن استلامها. كان الهدف الرئيسي لـ Essentis دائمًا هو ضمان صحة مرضانا. وفي هذه الحالة العالمية للإنذار الصحي، أردنا أن نكون أكثر حرصا على ضعف أطفالنا. لهذا السبب، ستتخذ Essentis التدابير المناسبة لضمان صحة مرضانا ومعالجينا.  

DRAGI „FAMILII ESSENTIS".

 Având în vedere situația globală actuală de sănătate și confuzia generată de izbucnirea virusului Covid19, dorim să trimitem un mesaj clarificator privind securitatea sănătății în Essentis. Familiile care vin au călătorit recent în (China, Macao, Coreea, Iran și Italia ) trebuie să contacteze adresa Essentis® pentru a primi instrucțiunile relevante care garantează siguranța familiilor și terapeuților Essentis. 

Până la alte comenzi de la autoritățile competente, familiile din sau care au călătorit recent în (China, Macao, Coreea, Iran și Italia de Nord) vor fi excluse și nu pot fi primite.
 

Obiectivul principal al Essentis® a fost întotdeauna să garanteze sănătatea pacienților noștri. În această situație de alarmă globală pentru sănătate am dorit să fim și mai precauți cu privire la vulnerabilitatea copiilor noștri. Din acest motiv, Essentis va lua măsurile adecvate pentru a asigura sănătatea pacienților și terapeuților noștri. 


QUERÍDAS "FAMILIAS ESSENTIS". Ante la actual situación sanitaria mundial y la confusión que ha generado el brote del virus Covid19 queremos enviar un mensaje clarificador en cuanto a la seguridad sanitaria en Essentis®. 
Las familias procedentes o que hayan viajado recientemente en ( China, Macao, Corea, Irán, y Italia), deben ponerse en contacto con la dirección de Essentis® para recibir las instrucciones pertinentes que garanticen la seguridad de las familias y los terapeutas de Essentis.  Hasta nuevo ordenes de la autoridades competentes, las familias procedentes o que hayan viajado recientemente en ( China, Macao, Corea, Irán, y Italia), estarán excluidos y no podrán estar recibidos. En mayor objetivo de Essentis siempre ha sido garantizar la salud de nuestros pacientes. En esta situación de alarma sanitaría mundial hemos querido tener aún más precaución ante la vulnerabilidad de nuestros pequeños. Por este motivo Essentis® tomará las medidas oportunas para garantizar la salud de nuestros pacientes y terapeutas.  
CHERES "FAMILLES ESSENTIS". Compte tenu de la situation sanitaire mondiale actuelle et de la confusion générée par l'épidémie de virus Covid19, nous souhaitons envoyer un message de clarification concernant la sécurité sanitaire à Essentis®. Les familles qui viennent ou ayant récemment voyagées en Chine , Macao , Corée, Iran et Italie) doivent contacter nous contacter pour recevoir les instructions pertinentes afin d'assurer la sécurité des familles et des thérapeutes Essentis. Jusqu'à nouvel ordre des autorités compétentes, les familles provenant ou ayant récemment voyagées en Chine , Macao , Corée, Iran et Italie seront exclues et ne pourront pas être reçues. L'objectif principal d'Essentis a toujours été de garantir la santé de nos patients. Dans cette situation d'alarme sanitaire mondiale, nous avons voulu être encore plus prudents quant à la vulnérabilité de nos enfants. Pour cette raison, Essentis prendra les mesures appropriées pour assurer la santé de nos patients et thérapeutes.  

DEAR "ESSENTIS FAMILIES". Given the current global health situation and the confusion generated by the outbreak of the Covid19 virus, we want to send a clarifying message regarding health security in Essentis. The families coming or who have recently traveled to (China, Macao, Korea, Iran, and Italy) should contact the Essentis address to receive the relevant instructions to ensure the safety of Essentis families and therapists. Until further orders from the competent authorities, families from or who have recently traveled to (China, Macao, Korea, Iran, and  Italy) will be excluded and may not be received. Essentis® main objective has always been to guarantee the health of our patients. In this situation of global health alarm we have wanted to be even more cautious about the vulnerability of our children. For this reason Essentis will take appropriate measures to guarantee the health of our patients and therapists.   

CARI "FAMIGLIE ESSENTIS". Data l'attuale situazione sanitaria globale e la confusione generata dall'epidemia del virus Covid19, desideriamo inviare un messaggio di chiarimento sulla sicurezza sanitaria in Essentis®. Le famiglie da o che hanno viaggiato di recente (Cina, Macao, Corea, Iran e  Italia )devono contattare l'indirizzo di Essentis per ricevere le istruzioni pertinenti per garantire la sicurezza delle famiglie e dei terapisti di Essentis®. Fino a quando ulteriori ordini dalle autorità competenti, le famiglie da o che hanno viaggiato di recente (Cina, Macao, Corea, Iran e Italia) saranno escluse e potrebbero non essere ricevute. L'obiettivo principale di Essentis è sempre stato quello di garantire la salute dei nostri pazienti. In questa situazione di allarme globale per la salute, abbiamo voluto essere ancora più cauti sulla vulnerabilità dei nostri figli. Per questo motivo Essentis® prenderà le misure appropriate per garantire la salute dei nostri pazienti e terapisti.  

Entitat Tutelar Sant Jordi de Catalònia - Ctra. Flor de Maig, km 2’8
08290 Cerdanyola del Vallès (Spain)
info@metodoessentis.com (00 34) 935 952 432