اسينتيس

"برنامج إعادة التأهيل العصبية"

22-11-2013

Essentis a Roma

Essentis a Roma

Il direttore della clinica Essentis Frederic Guez (metodo Essentis ,specialista nella rieducazione di  paralisi celebrali e malattie nurodigenerative  viene a Roma il 18 /12/13 ,in via ALESSIO BALDOVINETTI N° 85 . Chi vuole fare una pre visita ,potete contattare la Signora Presti Maria al 3490609823 ,mail mariapunto59@gmail.com

Entitat Tutelar Sant Jordi de Catalònia - Ctra. Flor de Maig, km 2’8
08290 Cerdanyola del Vallès (Spain)
info@metodoessentis.com (00 34) 935 952 432